Mặt bằng tầng điển hình
Căn hộ mẫu 01
 Căn hộ mẫu 02
 Căn hộ mẫu 03
 Căn hộ mẫu 04
 Căn hộ mẫu 05
 Căn hộ mẫu 06
 Căn hộ mẫu 07
 Căn hộ mẫu 08
 Căn hộ mẫu 09
 Căn hộ mẫu 10
 Căn hộ mẫu 11
 Căn hộ mẫu 12
 Căn hộ mẫu 13
 Căn hộ mẫu 14
 Căn hộ mẫu 15
 Căn hộ mẫu 16